Implementare Start-up Nation

Acordurile de finanțare se desfășoară pe parcursul a două perioade succesive:

 • O perioadă de implementare de maxim 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a acordului de finanțare, până la depunerea ultimei cereri de rambursare/plată, dar nu mai târziu de 28 iunie 2020
 • Perioada de 3 ani de monitorizare.

În maximum 1 an de la semnarea acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 28 iunie 2020 pentru dosarele admise în buget și 15 noiembrie 2020 pentru dosarele admise în afara bugetului și care intră la finanțare în urma eliberării de buget, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună dosarul aferent cererii de plată/rambursare la sediul AIMMAIPE.

Vezi oferta de preț pentru Implementare

Ajutorul de minimis va fi eliberat beneficiarilor care au efectuat activitatea/activităţile eligibilă/eligibile, în conformitate cu acordul de finanţare însoţit de Anexa 9.

Acordarea ajutorului de minimis se face pe baza cererii de plată/rambursare a ajutorului de minimis (Anexa nr. 11), pe care beneficiarul trebuie să o depună spre aprobare la AIMMAIPE de care aparține, însoţită de următoarele documente îndosariate în funcție de specificul cheltuielilor efectuate:

 • formularul de decont prevăzut în Anexa nr. 12 la și documentele justificative care însoţesc formularul de decont;
 • certificat constatator care să ateste autorizarea codului CAEN la locul implementării proiectului;
 • declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/ achiziţionate este/sunt nou/noi şi puse în funcţiune la locul implementării proiectului, şi că nu aplică pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată;
 • contract/polița de asigurare pentru bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, cesionată în favoarea AIMMAIPE /instituție parteneră, cu mențiunea reînnoirii pe o perioadă de 3 ani;
 • dovada înregistrării brevetului de invenţie sau serviciului/indicaţiei geografice/designului industrial la O.S.I.M.
 • copia certificată a cărții de identitate a mijlocului de transport achiziţionat, din care să rezulte categoria de folosinţă;
 • dovada achiziţiei proprietăţii pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (contract de vânzare-cumpărare), raportul de evaluare a activului întocmit de expert autorizat ANEVAR și extras de carte funciară din care să reiasă destinația nonlocativă a spatiului, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț, corturi pentru organizare evenimente și baloane presostatice.
 • pentru licenţe şi software – factura fiscală, tradusă în limba română de către un traducător autorizat (pentru furnizori externi);
 • pentru etichetare ecologică – documente care să ateste certificarea etichetării ecologice de către un organism abilitat;
 • pentru consultanţă – contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de consultanţă, statutul  sau certificatul constatator al furnizorului de consultanţă cu codul CAEN autorizat din clasa 70, factură fiscală, proces-verbal privind execuţia contractului de consultanţă;
 • pentru locurile de muncă nou create în cadrul proiectului – contract individual de muncă înregistrat, cu normă întreagă, extras REGES, Registru salariaţi din Revisal și Raport pe salariat din REVISAL şi, ulterior.

 

Acordul de finanţare va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate, sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, sau instituie asupra lor o forma de garanție reală, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanţare semnat de părţi.

Vezi si:

Oferta de pret pentru implementare Start-up Nation 2018

Ghidul solicitantului Start-up Nation 2018

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *