Implementare Start-up Nation 2018

Acordurile de finanțare se desfășoară pe parcursul a două perioade succesive:

 • O perioadă de implementare de maxim 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a acordului de finanțare, până la depunerea ultimei cereri de rambursare/plată, dar nu mai târziu de 28 iunie 2020
 • Perioada de 3 ani de monitorizare.

În maximum 1 an de la semnarea acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 28 iunie 2020 pentru dosarele admise în buget și 15 noiembrie 2020 pentru dosarele admise în afara bugetului și care intră la finanțare în urma eliberării de buget, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună dosarul aferent cererii de plată/rambursare la sediul AIMMAIPE.

Vezi oferta de preț pentru Implementare

Dosarul de decont poate fi depus în maximum 2 tranșe, respectiv prima tranșă pentru avans și a doua tranșă pentru cerere de plată/rambursare. Beneficiarii care nu solicită avans pot depune cererea de plată/ rambursare într-o singură tranșă. Avansul poate fi de maximum 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate.

Cererea pentru avans (Anexa 11) se depune în maximum 3 luni de la semnarea acordului de finanțare.

În cazul în care aplicanții au optat pentru avans și din diverse motive nu îl obțin, toată valoarea eligibilă a proiectului va putea fi solicitată la ultima tranșă de rambursare / plată.

Ajutorul de minimis va fi eliberat beneficiarilor care au efectuat activitatea/activităţile eligibilă/eligibile, în conformitate cu acordul de finanţare însoţit de Anexa 9.

Acordarea ajutorului de minimis se face pe baza cererii de plată/rambursare a ajutorului de minimis (Anexa nr. 11), pe care beneficiarul trebuie să o depună spre aprobare la AIMMAIPE de care aparține, însoţită de următoarele documente îndosariate în funcție de specificul cheltuielilor efectuate:

 • formularul de decont prevăzut în Anexa nr. 12 la și documentele justificative care însoţesc formularul de decont, în original şi o copie conform cu originalul;
 • certificat constatator care să ateste autorizarea codului CAEN la locul implementării proiectului, până la momentul plății ultimei cereri de plată/rambursare;
 • declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/ achiziţionate este/sunt nou/noi şi puse în funcţiune la locul implementării proiectului, şi că nu aplică pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată;
 • contract/polița de asigurare pentru bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, cesionată în favoarea AIMMAIPE /instituție parteneră, cu mențiunea reînnoirii pe o perioadă de 3 ani;
 • dovada înregistrării brevetului de invenţie sau serviciului/indicaţiei geografice/designului industrial la O.S.I.M.
 • copia certificată a cărții de identitate a mijlocului de transport achiziţionat, din care să rezulte categoria de folosinţă;
 • dovada achiziţiei proprietăţii pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (contract de vânzare-cumpărare), raportul de evaluare a activului întocmit de expert autorizat ANEVAR și extras de carte funciară din care să reiasă destinația nonlocativă a spatiului, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț, corturi pentru organizare evenimente și baloane presostatice.
 • pentru francize – contractul cu francizorul, cu traducere autorizată în limba română (dacă este cazul), factura fiscală, cu traducere autorizată în limba română (dacă este cazul), dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine;
 • pentru licenţe şi software – factura fiscală, tradusă în limba română de către un traducător autorizat (pentru furnizori externi);
 • pentru etichetare ecologică – documente care să ateste certificarea etichetării ecologice de către un organism abilitat;
 • pentru cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – statutul sau certificatul constatator al furnizorului de cursuri cu codul CAEN autorizat pentru desfășurarea acestora, în copie certificată, factură fiscală, în original şi copie certificată, copie certificată după diploma de absolvire;
 • pentru consultanţă – contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de consultanţă, statutul  sau certificatul constatator al furnizorului de consultanţă cu codul CAEN autorizat din clasa 70 (în copie certificată), factură fiscală, în original şi copie certificată, proces-verbal privind execuţia contractului de consultanţă;
 • pentru locurile de muncă nou create în cadrul proiectului – dovada creării acestora se va face la data plății ultimei cereri de plată/ rambursare, cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă întreagă de 8 ore/zi, încheiat pe perioada nedeterminată, extras REGES, Registru salariaţi din Revisal și Raport pe salariat din REVISAL şi, ulterior, pe o perioadă de raportare de doi ani după finalizarea implementării proiectului, se va face dovada menținerii acestora cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • pentru fiecare tip de cheltuială efectuată, cu excepția sumei forfetare,  se anexează facturile în original, însoțite de instrumentele care dovedesc efectuarea plăţii (ordine de plată/ chitanţă/ cotor filă CEC emisă de beneficiar și plătit prin bancă/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin trecut prin bancă și plătit prin bancă/ dispoziţii de plată interne și externe, traduse în limba română şi legalizate, extras de cont).

 

Acordul de finanţare va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate, sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, sau instituie asupra lor o forma de garanție reală, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanţare semnat de părţi.

Rezilierea acordului de finanțare și recuperarea alocației financiare nerambursabile se face și în situația în care echipamentele/ bunurile achiziționate sunt mutate într-o altă locație decât cea declarată pentru implementarea proiectului (cu excepția situației în care echipamentele trebuie exploatate în locații diverse, precum utilajele pentru construcții).

 

Valoarea decontată este alcătuită din valoarea totală fără TVA și TVA nedeductibil. În cazul în care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplătitor de TVA, valoarea decontată este valoarea totală fără TVA;


Beneficiarii au voie să schimbe la decont numele mărcii, producătorului pentru echipamente/utilaje, în cazul în care au trecut în aplicație nume de mărci, producători, cu păstrarea denumirii și cel putin a operațiilor pe care le efectua echipamentul/utilajul inițial.
Beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea denumirii și cel putin operațiilor pe care le efectua echipamentul inițial.

Beneficiarul poate schimba locația implementării proiectului cu notificarea a AIMMAIPE cu condiția ca schimbarea să fie în locații similare celei pentru care a obținut punctaj.

Vezi si:

Model cerere de oferta Start-up Nation

Care sunt persoanele care se încadrează în categoria ‘persoane defavorizate’ în programul Start-up Nation

Oferta băncilor partenere pentru programul Start-up Nation 2018

Ghidul solicitantului Start-up Nation 2018

Înscrie-te pentru a primi consultanță

Introduceti codul de verificare: captcha aici:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *