Înscrieri Program Microindustrializare 2018 prin care societăţile pot obţine până la 450.000 lei

Mici afaceri private vor putea obține în acest an fonduri nerambursabile de la stat de maximum 450.000 de lei, potrivit schemei de minimis pentru programul Microindustrializare 2018.

Înscrierile pentru Programului naţional multianual de microindustrializare 2018 vor încep pe 13.08.2018.

În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorii economici vor completa şi transmite on-line Planul de afaceri începând cu 13.08.2018 ora 10.00, timp de 10 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, respectiv 29.08.2018, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Programul naţional multianual de microindustrializare este un program de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și  Antreprenoriat.

Schema de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile care se încadrează în categoria IMM într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.

Făbricuțele care vor putea lua banii de la stat sunt întreprinderi mici și mijlocii din toată țara, iar în plus în municipiul București și în județul Ilfov vor putea să aplice și microîntreprinderile.
Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 165 de beneficiari în anul 2018.

Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

-Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 450.000 lei/beneficiar;

-Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Conditii de participare

Firmele care doresc sa participe la Programul naţional multianual de microindustrializare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– sunt IMM (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).

– au capital social integral privat

– au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri

– sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României

– nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru

– nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii

Coduri CAEN eligibile:

Sunt eligibile in cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

– 10 Industria alimentară

– 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;

– 13 Fabricarea produselor textile;

– 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;

– 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;

– 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;

– 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;

– 1811 Tipărirea ziarelor;

– 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;

– 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.

– 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;

– 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;

– 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

– 24 Industria metalurgică;

– 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;

– 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;

– 27 Fabricarea echipamentelor electrice;

– 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;

– 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;

– 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;

– 31 Fabricarea de mobilă;

– 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Cheltuieli eligibile

– Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;

– Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

– Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G;

– Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;

– Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie , inclusiv din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie funcţionale la locul implementării proiectului, la momentul decontului; La momentul plății AFN, spaţiul trebuie să figureze ca punct de lucru şi cu codul CAEN accesat autorizat în respectiva locaţie;

– Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;

– Realizarea unei pagini web  pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN și pe toată perioada de monitorizare;

– Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie  pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

– Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;

– Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul / acționarul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei;

– Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;

– Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA).

Pentru a spera la ajutorul nerambursabil de maximum 450.000 de lei de la stat, antreprenorii trebuie să obțină minimum 50 de punte, din totalul de 100 posibile, în urma evaluării planurilor de afaceri.

Cum se calculeaza punctajul pentru Programul naţional multianual de microindustrializare 2018:

GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI

Programul naţional multianual de microindustrializare

Punctaj  
Resurse umane existente 10
Societatea are cel puţin 2 angajaţi la momentul înscrierii online 10
Societatea are cel puţin 1 angajat la momentul înscrierii online 5
Societatea NU are angajaţi la momentul înscrierii online 0
Finanțare anterioară (2017, 2016, 2015) 10
Societatea/Asociatul/Actionarul NU a mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani 10
Societatea/Asociatul/Actionarul A mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani 0
Număr de noi locuri de muncă create la momentul decontului 30
locuri de muncă create ≥ 4 20
locuri de muncă create ≥ 3 15
locuri de muncă create ≥ 2 10
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele noi create în 2017  pentru 1 absolvent după anul 2012/ şomer/ persoana defavorizata 5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele noi create în 2017   pentru 2 absolvenţi după anul 2012/ şomeri/ persoana defavorizata 10
Valoarea proiectului de investiţii 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului 15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 10
Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2, 2.3.6. din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfăşurării activităţii sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate 15
Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 15
Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 10
Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai puţin de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 0
Profit din exploatare la 31.12.2017 10
Societatea A obţinut profit din exploatare la 31.12.2017 10
Societatea NU a obţinut profit din exploatare la 31.12.2017 0
Asociatul/Actionarul nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare 5
Asociatul/Actionarul NU a mai avut / NU are calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare 5
Asociatul/Actionarul A mai avut/ ARE calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare 0
TOTAL 100

La punctaje egale va prevala:

– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create conform planului de afaceri;

– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create din rândul absolvenților după anul 2012/persoanelor defavorizate/șomerilor;

– valoarea procentului aferent aportului propriu;

– valoarea profitului din exploatare la 31.12.2017;

– Ponderea investițiilor în echipamentele prevăzute la pct 2.1, 2.2 și 2.3.6. din HG 2139/2004 și  software-uri necesare desfăşurării activităţii sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate;

– asociatul/acţionarul/ nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/acţionar în altă societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare, sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;

– societatea/asociaţii/acţionarii nu a/au mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programelor naţionale pentru sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării IMM în ultimii 3 ani;

– data şi ora înscrierii în program.

Înscrie-te pentru a primi consultanță

Introduceti codul de verificare: captcha aici:

No tags for this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *