Programul Servicii şi Comerţ 2020 – fonduri nerambursabile de maximum 250.000 lei pentru societăţi

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM, a publicat pe 19 februarie 2020, proiectul procedurii ”Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață 2020”.

Proiectul este în dezbatere publică până pe 6 martie 2020.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2020 este de 40.000.000 lei.
Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 160 de beneficiari în anul 2020.

Schema de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Solicită consultanță

Pot beneficia de alocație financiară nerambursabilă (AFN) în cadrul Programului operatorii economici (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii), care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt persoane juridice (societăţi/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
 • sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice (grup de întreprinderi legate ce se comportă ca o întreprindere unică);
 • au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii;
 • au capital social integral privat;
 • societatea nu a beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani (2019, 2018 și 2017);
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
 • au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, în anul fiscal anterior;
 • au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250, în anul fiscal anterior;
 • sediul social şi punctele de lucru/sediile secundare sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică;
 • nu au fost respinşi la finanţare în ultimii 5 ani în cadrul programelor naţionale derulate de furnizorul de ajutor de minimis pe motive de fraudare a procedurii;
 • nu există legături de rudenie între structurile acţionariatului solicitantului şi personalul din cadrul MEEMA /AIMMAIPE şi soț/soție, afini şi rudele acestora până la gradul II inclusiv;
 • au transmis cerere de renunţare parţială/totală la finanţare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale în cadrul cărora au semnat contract de finanţare în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanţii care au semnat contract de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii 3 ani – 2019, 2018 și 2017- şi au renunţat parţial sau total la finanţare).

 

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (fără TVA), dar nu mai mult de valorile specificate în anexa nr. 2 la prezenta procedură. Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Data de la care este activă înscrierea on-line se comunică pe pagina web a instituţiei cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

 

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *