Condiții Start-Up Nation 2018

Pentru accesarea programului de finanțare Start-Up Nation 2018, firmele solicitante trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, printre care:

sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale;

sunt IMM – au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei;

-au capital social integral privat;

Solicită consultanță

– sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;

– asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;

– codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) şi autorizat până la momentul plății ultimei cereri de rambursare/plată

– sunt înființate de către persoane fizice după data de 30 ianuarie 2017

nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanțare

– sunt înființate de către persoane fizice care nu au/nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.

– nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

– nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică

– creează minim 1 loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată şi îl menţine în locația de implementare a proiectulu pe o perioadă de cel putin 2 ani după finalizarea implementării proiectului;

Solicitantii pot verifica eligibilitatea codului CAEN  și punctajul pe care îl va primi codul CAEN cu care aplică.

Solicitanții pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată.

Fiecare beneficiar are obligația să facă dovada, cel târziu la momentul plății ultimei cereri de plată sau de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă a locurilor de muncă menționate în planul de afaceri pentru care beneficiază de finanțare, precum şi obligația menținerii acestora pentru cel puţin 2 ani, după finalizarea implementării proiectului.

Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul achitării ultimei cereri de plată/rambursare a ajutorului de minimis

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare.

Beneficiarii nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de principiu.

Nu sunt eligibile în cadrul programului:
– societățile ai căror acționari/asociați au deținut societăți pentru care au semnat acord de finanțare și au înstrăinat parțial sau total părți sociale;
– societățile ai căror acționari/ asociați au semnat acord de finanțare, nu au implementat și nu au depus cerere de renunțare totală până la data limită de depunere a ultimei cereri de plată/rambursare.

Vezi si:

Implementare Start-up Nation 2018

    Înscrie-te pentru a primi consultanță

    Introduceti codul de verificare: captcha aici:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *