Cheltuieli eligibile în cadrul programului Start-up Nation 2018

 

Start-Up Nation este un program de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin care statul român oferă până la 200.000 lei celor care vor să pornească un IMM. Cei 200.000 de lei sunt nerambursabili și reprezintă 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Noua procedură  publicată pe 19.10.2018 vine cu modificări în ceea ce privește cheltuielile eligibile pentru programul Start-up Nation 2018.

Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii. În această categorie sunt incluse și echipamentele pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță și drone.

– Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț, corturilor pentru organizare evenimente și a baloanelor presostatice. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției;

Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială.
Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de mijloace de transport achiziționate.
Pentru alte activități autoturismele sunt eligibile cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 36000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.

– Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;

– Achiziţionarea de echipamente (fără instalații) specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

– Achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare (fără instalații) aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;

Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile menționate în planul de afaceri. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste angajarea numărului si tipului de persoane asumate prin planul de afaceri;

– Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, promovare online site-ului si cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, în valoare eligibilă de maxim 4000 lei;
Pentru codul CAEN 6201 nu este eligibilă realizarea de pagini web și promovarea online a paginii web pe alte site-uri.

– Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize , etichetare ecologică;

Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei;

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, dar în valoare eligibilă de maxim 8000 lei; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

Programe software necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare, inclusiv licenţe, în valoare eligibilă de maxim 60.000 lei. Software pentru comerţul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicită finanțare, cu excepția codului CAEN 6201. Valoare maximă eligibilă pentru software comerț on-line este de 20.000 lei din totalul cheltuielilor pentru programe software. Pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligibile cheltuielile cu programe software necesare desfăşurării activităţii (programe software la comandă) pentru care se solicită finanţare.

Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.

– Cheltuieli pentru achiziționarea a două plăci informative cu privire la programul de finanțare Start-up Nation, ce vor fi afișate la locul de implementare a proiectului. Valoarea maximă permisă pentru această cheltuială este de 500 lei.

Beneficiarii vor fi obligați ca, pe întreaga perioadă de monitorizare a programului, începând cu data solicitării primei tranșe de ajutor nerambursabil, să afișeze și să mențină la loc vizibil două plăcuțe informative cu privire la programul Start-up Nation. Cele două plăcuțe informative vor fi plasate astfel:
• una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc)
• una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru traficul de persoane pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).

 

Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede, tabletele si telefoanele mobile nu se finanțează.

Cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil, timbru verde și accize energie electrică), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor/ programelor software achiziţionate, nu sunt eligibile.

Nu se finanțează cheltuielile cu amenajarea spațiilor și nici achizitia/amenajarea terenului aferent acestor spatii.

 

În planul de afaceri trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea, cu excepția celor acordate forfetar.

Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcţiune. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.

Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea AIMMAIPE activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *